Next Spaceflight
Tsyklon-3
Yuzhmash
Status: Retired
Liftoff Thrust: 3,032 kN
Payload to LEO: 4,100 kg
Stages: 3
Strap-ons: 0
Rocket Height: 39.0 m
Tsyklon-4M
Yuzhnoye
Status: Planned
Price: $45.0 million
Liftoff Thrust: 3,130 kN
Payload to LEO: 5,000 kg
Payload to GTO: 910 kg
Stages: 3
Strap-ons: 0
Rocket Height: 38.7 m
Fairing Diameter: 4.0 m
Fairing Height: 6.5 m
Unha-2
KCST
Status: Retired
Liftoff Thrust: 1,192 kN
Payload to LEO: 200 kg
Stages: 3
Strap-ons: 0
Rocket Height: 28.0 m
Unha-3
KCST
Status: Active
Liftoff Thrust: 1,192 kN
Payload to LEO: 200 kg
Stages: 3
Strap-ons: 0
Rocket Height: 20.0 m
Vanguard
US Navy
Status: Retired
Liftoff Thrust: 135 kN
Payload to LEO: 10 kg
Stages: 3
Strap-ons: 0
Rocket Height: 23.0 m
Vector-H
Vector
Status: Planned
Price: $3.0 million
Liftoff Thrust: 175 kN
Payload to LEO: 150 kg
Stages: 2
Strap-ons: 0
Rocket Height: 18.3 m
Fairing Diameter: 0.6 m
Fairing Height: 0.8 m
Vector-R
Vector
Status: Planned
Price: $2.0 million
Liftoff Thrust: 81 kN
Payload to LEO: 65 kg
Stages: 2
Strap-ons: 0
Rocket Height: 13.0 m
Fairing Diameter: 0.6 m
Fairing Height: 0.8 m
Vega
ESA
Status: Active
Price: $37.0 million
Liftoff Thrust: 2,200 kN
Payload to LEO: 1,436 kg
Stages: 4
Strap-ons: 0
Rocket Height: 29.9 m
Fairing Diameter: 2.6 m
Fairing Height: 7.88 m
Vega C
ESA
Status: Planned
Liftoff Thrust: 4,500 kN
Payload to LEO: 2,200 kg
Stages: 4
Strap-ons: 0
Rocket Height: 35.0 m
Vega E
ESA
Status: Planned
Stages: 4
Strap-ons: 0
Rocket Height: 35.0 m
VLS-1
AEB
Status: Active
Liftoff Thrust: 623 kN
Payload to LEO: 380 kg
Stages: 3
Strap-ons: 4
Rocket Height: 19.0 m
Fairing Diameter: 1.0 m
Volna
Makeyev
Status: Retired
Payload to LEO: 100 kg
Stages: 3
Strap-ons: 0
Rocket Height: 15.0 m
Voskhod
OKB-1
Status: Retired
Payload to LEO: 5,900 kg
Stages: 2
Strap-ons: 4
Rocket Height: 31.0 m
Fairing Diameter: 3.0 m
Vostok
OKB-1
Status: Retired
Liftoff Thrust: 3,894 kN
Payload to LEO: 4,730 kg
Stages: 2
Strap-ons: 4
Rocket Height: 31.0 m
Vostok-2
OKB-1
Status: Retired
Liftoff Thrust: 995 kN
Payload to LEO: 4,730 kg
Stages: 2
Strap-ons: 4
Vostok-2A (Vostok-Soyuz)
OKB-1
Status: Retired
Payload to LEO: 4,500 kg
Stages: 3
Strap-ons: 4
Vostok-2M
OKB-1
Status: Retired
Stages: 3
Strap-ons: 4
Vostok-K
OKB-1
Status: Retired
Payload to LEO: 4,730 kg
Stages: 3
Strap-ons: 4
Vostok-L
OKB-1
Status: Retired
Payload to LEO: 4,550 kg
Stages: 3
Strap-ons: 4
Vostok-L 8K72
OKB-1
Status: Retired
Liftoff Thrust: 3,957 kN
Payload to LEO: 4,550 kg
Stages: 2
Strap-ons: 4
Rocket Height: 31.0 m
Vostok (Luna)
OKB-1
Status: Retired
Stages: 2
Strap-ons: 4
Vulcan Centaur
ULA
Status: Planned
Payload to LEO: 17,800 kg
Payload to GTO: 15,300 kg
Stages: 2
Rocket Height: 58.3 m
Fairing Diameter: 5.4 m
Zenit-2
Yuzhmash
Status: Retired
Liftoff Thrust: 8,181 kN
Payload to LEO: 13,740 kg
Stages: 2
Strap-ons: 0
Rocket Height: 57.0 m
Fairing Diameter: 4.1 m
Fairing Height: 13.7 m
Zenit-2 FG
Yuzhmash
Status: Active
Liftoff Thrust: 7,400 kN
Payload to LEO: 1,700 kg
Payload to GTO: 3,500 kg
Stages: 2
Strap-ons: 0
Rocket Height: 57.0 m
Fairing Diameter: 4.1 m
Fairing Height: 10.4 m
Zenit-3 SL
Yuzhmash
Status: Active
Liftoff Thrust: 8,180 kN
Payload to LEO: 13,740 kg
Stages: 3
Strap-ons: 0
Rocket Height: 59.6 m
Fairing Diameter: 3.9 m
Zenit-3 SLB
Yuzhmash
Status: Active
Liftoff Thrust: 7,400 kN
Payload to LEO: 2,000 kg
Payload to GTO: 4,000 kg
Stages: 3
Strap-ons: 0
Rocket Height: 57.0 m
Fairing Diameter: 4.1 m
Fairing Height: 10.4 m
Zenit-3 SLBF
Yuzhmash
Status: Active
Liftoff Thrust: 7,400 kN
Payload to LEO: 2,000 kg
Payload to GTO: 4,000 kg
Stages: 3
Strap-ons: 0
Rocket Height: 57.0 m
Fairing Diameter: 4.1 m
Fairing Height: 10.4 m
ZhuQue-1
Landspace
Status: Active
Liftoff Thrust: 450 kN
Payload to LEO: 300 kg
Stages: 3
Strap-ons: 0
Rocket Height: 19.0 m
ZhuQue-2
Landspace
Status: Planned
Liftoff Thrust: 216 kN
Payload to LEO: 4,000 kg
Stages: 2
Strap-ons: 0
« first previous